Rekrutacja - dokumenty kandydatów

Dokumenty obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do ZSE w Gnieźnie:

- podanie o przyjęcie do konkretnej szkoły (technikum kształcącego w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk, technik logistyk, technik reklamy, technik rachunkowości lub szkoły branżowej I stopnia) w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych,

- 2 fotografie (dla ubiegających się o przyjęcie do technikum kształcącego w zawodzie technik reklamy - 3 fotografie),

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

- zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

W przypadku młodocianych pracowników (Szkoła Branżowa I Stopnia) podpisana umowa o pracę lub zaświadczenie potwierdzające zamiar podpisania takiej umowy.

Go to top